Grundtvig
Grundtvig
i Højskolesangbogen

SANGENE I BOGSTAV-FØLGE
439. Abraham sad i Mamre-lund
86. Alle mine kilder skal være hos dig!
39. Alt, hvad som fuglevinger

40. Alt står i Guds faderhånd
457. Apostlene sad i Jerusalem
363. Asken, som ved Urdas kilde
109. At sige verden ret farvel
151. Bladet i bogen sig vender
47. Blomstre som en rosengård
Danmarks engel
69. Dejlig er den himmel blå
447. Dejlig er den himmel blå
32. Denne er dagen, som Herren har gjort

1. Den signede dag
2. Den signede dag
186. Der er et land så kosteligt
448. Der sad en fisker så tankefuld
145. Der skinner en sol i lys og løn
392. De snekker mødtes i kvæld på hav
508. Det er så yndigt at følges ad
51. Det kimer nu til julefest
99. Det lakker nu ad aften brat
397. Det var en sommermorgen
78. Du, som går ud fra den levende Gud
450. En sædemand gik ud at så
462. Er lyset for de lærde blot
107. Est du modfalden, kære ven
54. Et barn er født i Bethlehem
463. Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord
55. Et lidet barn så lysteligt
460. Folket er endnu forblindet
459. Folkeligt skal alt nu være
445. Foragter ej de ringe dage!
388. For bønder himlens fugle mer
114. For dig, o Herre, som dage
50. Fra himlen kom en engel klar
157. Fæderneland! ved den bølgende strand
31. Giv mig Gud en salmetunge
80. Gud Helligånd, vor trøstermand!
441. Gud nåde mig stakkels gamle mand!
436: Gud planted en have fra øst til vest
106. Guds fred er mer end englevagt
394. Guds fred, hvor I bygge
68. Guds godhed vil vi prise
38. Guds menighed, syng for vor skaber i løn!
98. Guds ord blev aldrig bundet
370. Habor kom fra Norges fjelde
84. Helligånd, vor sorg du slukke
97. Herren han har besøgt sit folk
70. Hil dig, frelser og forsoner!
25. Himlene, Herre, fortælle din ære
530. Hr. Vismer, han red sig til elvebro
507. Hvad er det, min Marie!
146. Hvad solskin er for det sorte muld
28. Hyggelig rolig
77. I al sin glans nu stråler solen
153. I Danmark er jeg født og båren
366. I gamle dage det var engang
456. I kvæld blev der banket på Helvedes port
144. Ingen har guldtårer fældet
443. Jeg gik i marken og vogtede får
120. Jeg gik mig ud en sommerdag at høre
534. Jeg tjente mig i kongens gård
138. Jeg kender et land
59. Julen har englelyd
437. Kain pløjed rask i vår
52. Kimer, I klokker!
140. Kirkeklokke! mellem ædle malme
95. Kirken den er et gammel hus
79. Kom, Guds Helligånd, kom brat!
391. Kommer hid, I piger små!
81. Kom, sandheds Ånd, og vidne giv
442. Kong Farao var en ugudelig krop
371. Kong Vermund den gamle, af alderdom blind
71. Krist stod op af døde
130. Kun ord, som går i sagn og sang
83. Kærligheds og sandheds Ånd!
155. Kærlighed til fædrelandet
57. Lad det klinge sødt i sky
159. Langt højere bjerge
43. Lille Guds barn! Hvad skader dig?
390. Lynildsmand, som for vort øje
56. Lovet være du, Jesus Krist!
34. Lovsynger Herren, min mund og mit indre!
139. Lyksaligt det folk
444. Mellem brødre kaldt den lille
137. Menneskelivet er underligt
100. Min mund og mit hjerte
116. Moders navn er en himmelsk lyd
117. Modersmålet ved Øresund
21. Morgenhanen atter gol
9. Morgenstund har guld i mund!
446. Nat i østen er ej så lang
82. Nu bede vi den Helligånd
352. Nu falmer skoven
461. Nu skal det åbenbares
538. Og det var om en løverdag
92. O Kristelighed!
376. Om Danemarks kvide der lød en sang
537. Prinsessen sad i højeloft!
94. På Jerusalem det ny
76. Påskeblomst, hvad vil du her?
438. På sletten ved Evfrat
90. Rejs op dit hoved, al kristenhed!
440. Sara var død, i sin enlighed
374. Slaverne rådte på Østersø
365. Sol er oppe
111. Som dug på slagne enge
75. Som forårssolen morgenrød
27. Som tørstige hjort monne skrige
87. Sov sødt, barnlille!
359. Skyerne gråne
364. Skøn Freja, hun havde et smykke af guld
73. Tag det sorte kors fra graven
458. Udrundne er i de gamle dage
85. Var I ikke galilæer!
118. Velkommen i den grønne lund
53. Velkommen igen, Guds engle små
91. Vidunderligst af alt på jord
141. Vi kan føle, vi skal lære
104. Vor Herre! til dig må jeg ty
44.Vær velkommen, Herrens år (advent)
67. Vær velkommen, Herrens år (nytår)
93. Øjne, I var lykkelige

SANGENE I NUMMER-FØLGE
1. Den signede dag
2. Den signede dag
9. Morgenstund har guld i mund!
21. Morgenhanen atter gol
25. Himlene, Herre, fortælle din ære

27. Som tørstige hjort monne skrige
28. Hyggelig rolig

31. Giv mig Gud en salmetunge
32. Denne er dagen, som Herren har gjort
34. Lovsynger Herren, min mund og mit indre!
38. Guds menighed, syng for vor skaber i løn!
39. Alt, hvad som fuglevinger
40. Alt står i Guds faderhånd
43. Lille Guds barn! Hvad skader dig?
44.Vær velkommen, Herrens år (advent)
47. Blomstre som en rosengård
50. Fra himlen kom en engel klar
51. Det kimer nu til julefest
52. Kimer, I klokker!
53. Velkommen igen, Guds engle små
54. Et barn er født i Bethlehem
55. Et lidet barn så lysteligt
56. Lovet være du, Jesus Krist!
57. Lad det klinge sødt i sky
59. Julen har englelyd
67. Vær velkommen, Herrens år (nytår)
68. Guds godhed vil vi prise
69. Dejlig er den himmel blå
70. Hil dig, frelser og forsoner!
71. Krist stod op af døde
73. Tag det sorte kors fra graven
75. Som forårssolen morgenrød
76. Påskeblomst, hvad vil du her?
77. I al sin glans nu stråler solen
78. Du, som går ud fra den levende Gud
79. Kom, Guds Helligånd, kom brat!
80. Gud Helligånd, vor trøstermand!
81. Kom, sandheds Ånd, og vidne giv
82. Nu bede vi den Helligånd
83. Kærligheds og sandheds Ånd!
84. Helligånd, vor sorg du slukke
85. Var I ikke galilæer!
86. Alle mine kilder skal være hos dig!
87. Sov sødt, barnlille!
90. Rejs op dit hoved, al kristenhed!
91. Vidunderligst af alt på jord
92. O Kristelighed!
93. Øjne, I var lykkelige
94. På Jerusalem det ny
95. Kirken den er et gammel hus
97. Herren han har besøgt sit folk
98. Guds ord blev aldrig bundet
99. Det lakker nu ad aften brat
100. Min mund og mit hjerte
104. Vor Herre! til dig må jeg ty
106. Guds fred er mer end englevagt
107. Est du modfalden, kære ven
109. At sige verden ret farvel
111. Som dug på slagne enge
114. For dig, o Herre, som dage
116. Moders navn er en himmelsk lyd
117. Modersmålet ved Øresund
118. Velkommen i den grønne lund
120. Jeg gik mig ud en sommerdag at høre
130. Kun ord, som går i sagn og sang
137. Menneskelivet er underligt
138. Jeg kender et land
139. Lyksaligt det folk
140. Kirkeklokke! mellem ædle malme
141. Vi kan føle, vi skal lære
144. Ingen har guldtårer fældet
145. Der skinner en sol i lys og løn
146. Hvad solskin er for det sorte muld
151. Bladet i bogen sig vender
153. I Danmark er jeg født og båren
155. Kærlighed til fædrelandet
157. Fæderneland! ved den bølgende strand
159. Langt højere bjerge
186. Der er et land så kosteligt
352. Nu falmer skoven
359. Skyerne gråne
363. Asken, som ved Urdas kilde
364. Skøn Freja, hun havde et smykke af guld
365. Sol er oppe
366. I gamle dage det var engang
370. Habor kom fra Norges fjelde
371. Kong Vermund den gamle, af alderdom blind
374. Slaverne rådte på Østersø
376. Om Danemarks kvide der lød en sang
388. For bønder himlens fugle mer
390. Lynildsmand, som for vort øje
391. Kommer hid, I piger små!
392. De snekker mødtes i kvæld på hav
394. Guds fred, hvor I bygge
397. Det var en sommermorgen
436: Gud planted en have fra øst til vest
437. Kain pløjed rask i vår
438. På sletten ved Evfrat
439. Abraham sad i Mamre-lund
440. Sara var død, i sin enlighed
441. Gud nåde mig stakkels gamle mand!
442. Kong Farao var en ugudelig krop
443. Jeg gik i marken og vogtede får
444. Mellem brødre kaldt den lille
445. Foragter ej de ringe dage!
446. Nat i østen er ej så lang
447. Dejlig er den himmel blå
448. Der sad en fisker så tankefuld
450. En sædemand gik ud at så
456. I kvæld blev der banket på Helvedes port
457. Apostlene sad i Jerusalem
458. Udrundne er i de gamle dage
459. Folkeligt skal alt nu være
460. Folket er endnu forblindet
461. Nu skal det åbenbares
462. Er lyset for de lærde blot
463. Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord
507. Hvad er det, min Marie!
508. Det er så yndigt at følges ad
530. Hr. Vismer, han red sig til elvebro
534. Jeg tjente mig i kongens gård
537. Prinsessen sad i højeloft!
538. Og det var om en løverdag
Danmarks engel