Demokrati er
lovovertrædelser

Dagbladet Information har mistet viljen til folkestyre

Ingen dansk avis har som dagbladet Information værnet mindretals-demokratiet. Det hører til selve avisens oprindelse og dens deltagelse i samfunds-drøftelsen gennem hele bladets historie. Indtil de seneste år. Nu har bladet mistet viljen til folkestyre.

Dagbladet information gik for år tilbage så vidt i en stræben efter at afspejle folkestyrets virkelighed, at bladet ved en folkeafstemning om endnu en EU-traktat havde to ledende artikler, een for og een imod.

Nu er avisen endt i ren EU-tilbedelse, altid hånende de danskere, der ikke bare står ret for et EU, der er i sine påfunds vold. Bladets EU-tilbedelse nåede 4. oktober det foreløbige højdepunkt, da bladet i en ledende artikel udtrykte, at demokrati egentlig er lovovertrædelser - når det vel at mærke er de store lande, der bryder loven. Ordene i den ledende artikel lød:

"Alligevel udgør de mange folkeafstemninger om forfatningen den alvorligste trussel for projektet. Teknisk set er blot ét lands afvisning tilstrækkeligt til, at EU’s fremtid kastes ud i krise. Realistisk vil det sandsynligvis være sådan, at hvis blot et enkelt (mindre) land siger nej, vil det pågældende land snarere få tilbudt at få en særordning eller kunne melde sig ud. Det vil EU-modstanderne kalde udemokratisk. Men det udemokratiske ville snarere ligge i, at et meget lille mindretal kunne stoppe resten af EU i at udvikle det europæiske samarbejde til gavn for alle de europæiske borgere."

Det handler om den ny EU-grundlov. Den traktat, der ligger til grund for hvert enkelt lands vedtagelse eller forkastelse af EU-grundloven, siger udtrykkeligt, at hvis eet land siger nej - enten som en vedtagelse i den folkevalgte forsamling eller ved en folkeafstemning - er følgen hele EU-grundlovsforslagets fald.

Det er og har hele tiden været grundlaget for hvert lands deltagelse. Det er den måde, det europæiske sammenrend er muliggjort på. Nemlig ved at love hvert folk, at det havde selvråderet. Traktaterne har ganske enslydende fastholdt mindretallenes ret til ikke at gå videre, end hvert enkelt land kunne godtage. Den regel er jo selve grundlaget for, at vi - og de andre - er gået med i EU.

Men dagbladet Information, skabt i demokratiets kamp for at overvinde det nazistiske diktatur, er nu selv endt i en hånende og krænkende holdning over for det mindretals-demokrati, som er selve forudsætningen for EU. Nu fremstilles mindretals-retten i Information som noget, der blot er "teknisk" med ordene: "Teknisk set er blot ét lands afvisning tilstrækkeligt til, at EU’s fremtid kastes ud i krise". Men her er jo ikke tale om teknik, men om et demokratisk grundlag, som hvert eneste land har skrevet under på traktat for traktat.

Informations leder-skriver forklarer os, at det er udemokratisk, hvis et meget lille mindretal kunne stoppe resten af EU. Det "meget lille mindretal" kan aldrig være mindre end et helt land. Og hvert land har tiltrådt EU-traktaterne netop ud fra den forudsætning, at hvert land, hvert folk havde retten til at sige nej til at gå videre, end det selv ønskede. Og ethvert land har tiltrådt EU ved at godkende, at ingen kan gå videre, hvis et enkelt land ikke ønsker det.

At ville stemple det som udemokratisk, at et land aldeles i pagt med EUs egne love og regler siger nej, svarer til, at den danske stat forbyder udgivelsen af Information ud fra den tankegang, at det er et meget lille flertal, der holder bladet. Information har solgt det dyrebareste af bladets grundlag. Demokratiet, aftalte regler og love, er gjort ligegyldige i bladets sprogbrug. Information nejer for tidens dyrkelse af stormagter og enevælde.

© Poul Erik Søe 14.10.2003

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside