Partierne kvæler
fri folkeoplysning

Socialdemokraterne slipper med næse for at misbruge oplysninger om medlemmerne

De tætte tråde mellem partier og såkaldte oplysningsforbund har i årevis været som et kvælertag på den frie folkeoplysning. Partierne har bevilget sig selv urimeligt gode vilkår og overtaget megen undervisning for at fastholde folk politisk, mens partierne selv skrumper og skrumper i medlemstal.

Partierne kan slippe af sted med hvad som helst. Skønt partier ikke er noget som helst andet end foreninger på linje med alle andre foreninger, så har partierne med tilskud og lovgivning til egen fordel sat sig på en stor del af folkeoplysningen. Det er friheden, der er gået tabt. Partierne har maset sig ind med en politisk ramme for det, der efter dansk skik før trivedes som ingen steder i frihed og i selvstændige folks tiltag.

Senest har socialdemokraterne brudt dataloven. De har ifølge dagbladet Politiken brugt partiets medlemslister til at udsende lokke-budskaber om AOF, Arbejdernes Oplysnings-forbund, der er socialdemokraternes barn. Det er klart ulovligt og særlig alvorligt, fordi det er en videregivelse af person-oplysninger om menneskers politiske holdninger.

Men da det er et parti, det handler om, så fører det bare til en næse, som socialdemokraterne kan gå rundt og grine ad. Der mangler den adskillelse, som et stort flertal i folketinget har gennemført i folketinget for andre, der driver oplysning.

Følgen af den såkaldte Tvind-sag, hvor folketinget for første gang i folkestyrets historie fik en højesteretsdom for at have overtrådt grundloven, var lovbud om, at frie skoler skulle være klart adskilte fra organisationer, der tidligere optrådte som skolernes bagland.

Men kalder man sig et parti, står man over loven. Og det slipper man billigt om ved. De fortrolige medlemslister er hensynsløst brugt til at styrke oplysnings-forbunds uvæsen. Det er på tide, at partierne holder sig til politik og fravristes deres magt over folkeoplysningen. Oplysning kan kun være fri, når den er uden bånd til magthaverne.

Årtiers politiske misbrug af folkeoplysningen må standses, og det sker ikke med næser. Der snakkes meget om privatisering - men partierne privatiserer ikke deres egne tiltag. Folkeoplysningen har i Danmark hvilet trygt på et folkeligt friheds-grundlag. Den tilstand må genskabes.

© Poul Erik Søe 16.10.2003

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside